Требование о возмещении убытков в связи с незаконным прекращением трудового договора

  • Бесплатные формы
  • Требование о возмещении убытков в связи с незаконным прекращением трудового договора

 

____________ СУДУ У ______________

 

 

Тужилац: _________________________ (име, презиме, пребивалиште)

Тужени:  __________________ (пословно име и седиште), кога заступа _________________________

 

ТУЖБА


Ради: накнаде штете због незаконитог отказа уговора о раду, у _____ примерака, са _____ прилога
Вредност спора: __________ динара

 

Тужилац је запослен код туженог на радном месту _________________ .
Доказ: Уговор о раду
 

Правоснажном и извршном пресудом _______________ суда у _______________ , П. бр. _____/_____ од __________ . године, поништено је решење директора туженика, бр. __________ од __________ . године, којим је тужиоцу отказан уговор о раду бр. __________ од __________ . године, на основу чега је тужиоцу престао радни однос код туженика дана __________ . године. Тужилац је враћен код туженог у радни однос, на исто радно место, дана __________ . године.
Доказ: Пресуда П. бр. _____/_____ од __________ . године.
 

Доношењем незаконите одлуке о престанку радног односа тужиоцу је у спорном периоду од дана престанка радног односа дана __________ . године, па до дана враћања на рад __________ . године, причињена штета у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговору о раду (_______________), као и доприноса за обавезно социјално осигурање, све на основу члана 191. став 2. Закона о раду.
Доказ: Вештачење од стране вештака економске струке
 

Сходно наведеном, тужилац предлаже да суд изведе све предложене доказе и потом донесе следећу
 

ПРЕСУДУ


ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу на име накнаде штете због изгубљене зараде за период од ___________ . године до ___________ . године исплати ___________ (навести појединачне месечне износе), са припадајућом законском затезном каматом почев од доспелости сваког износа па до исплате.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу за период од ___________ . године до ___________ . године уплати припадајуће доприносе код надлежних организација социјалног осигурања: Фонда ПИО, Завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање,

све у року од осам дана од пријема пресуде, под претњом принудног извршења.
 

Обавезује се тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од __________ у року од осам дана од пријема преписа пресуде, под претњом принудног извршења.