Требование компенсации за неиспользованный отпуск

____________ СУДУ У ______________

 

 

Тужилац: _________________________ (име, презиме, пребивалиште)

Тужени:  __________________ (пословно име и седиште), кога заступа _________________________

 

ТУЖБА
за накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора

 

Вредност спора ____

 

 

Тужилац је био у радном односу код туженог од __________ . године до __________ . године, када му је решењем туженог, бр. __________ од __________ . године, престао радни однос.

Доказ: Решење туженог бр. __________ од __________ . године.

 

У тренутку престанка радног односа тужилац није искористио годишњи одмор у целини (или делимично у трајању од _____ дана) за __________ . годину, по решењу бр. __________ од __________ . године.

Доказ: Решење туженог бр. __________ од __________ . године и службена евиденција туженог.

 

Тужилац има право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор сагласно одредби члана 76. став 1. Закона о раду, према којој је, у случају престанка радног односа, послодавац дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Просечна зарада запосленог у претходних 12 месеци износи ________________ динара.

Доказ: Обрачуни зарада за наведене месеце.

 

Како тужени није тужиоцу накнадио штету због неискоришћеног годишњег одмора, тужилац предлаже да овај суд по спроведеном поступку донесе

 

ПРЕСУДУ

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу на име накнаде штете због неискоришћеног годишњег одмора исплати износ од __________ динара, са законском затезном каматом почев од __________ . године (дан престанка радног односа), у року од 15 дана под претњом извршења.

 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у року од 15 дана од дана достављања преписа пресуде.
 

 

 

У ____________ , дана ____________ . године

____________________________