Соглашение о признании уголовного преступления

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Тужилаштво ____________

број  _____________

место ____________

датум _______________

 

Јавни тужилац _______ јавног тужилаштва у ______________ окр. _________________, рођен  _________________. године у Београду, од оца _________________ и мајке _________________, рођене _________________, са пријављеним пребивалиштем у _________________, ул. _________________ држављанин Републике Србије, ЈМБГ _________________, у присуству његовог браниоца _________________, адвоката из _________________, дана _________________. године, у службеним просторијама тужилаштва _________________ , на основу чл.  313. и 314. ЗКП, закључују

 

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

 

 

________________________________ (законски назив кривичног дела) из чл. __. Кривичног законика, које се окр. _________________. ставља на терет оптужницом тужилаштва _________________ бр.  _________________од  _________________. године, измењеном актом овог тужилаштва бр.  _________________од  _________________. године, који је саставни део овог споразума.

Овај споразум о признању кривичног дела заснива се на потпуној сагласности тужилаштва _________________ и окр. _________________ и његовог браниоца о свим законом предвиђеним елементима неопходним за закључење споразума.

 

 

Опис кривичног дела које је предмет оптужбе и признање окривљеног да је учинио то кривично дело

Члан 1.

Окривљени _________________свесно и добровољно признаје да је:

 

- __________________________________  (опис признања из којег произилазе законска обележја кривичног дела)

 

- чиме је учинио кривично дело ___________________________ из члана __. став __. Кривичног законика.

 

Споразум о врсти и мери казне и другим кривичним санкцијама

Члан 2.

Тужилаштво за организовани криминал и окр. _________________ .су сагласни да Виши суд у _________________, окр. _________________, по измењеној оптужници, за учињено кривично дело из члана __. став __. Кривичног законика, изрекне казну затвора у трајању од 4 (четири) године.

Тужилаштво _________________ и окр. _________________ су сагласни да Виши суд у _________________, на основу члана 87. Кривичног законика, окр. ______________________ изрекне меру безбедности одузимање предмета, и то у односу на следеће предмете, који су му привремено одузети по потврди МУП-а Р. Србије  од  _________________. године:

___________________________________ (навести и ближе описати предмете који се одузимају)

 

Споразум о трошковима кривичног поступка

Члан 3.

Тужилаштво за организовани криминал и окр. _________________ су сагласни да Виши суд у _________________ обавеже окривљеног да плати трошкове овог кривичног поступка, у укупном износу који ће суд одредити.

 

Изјава јавног тужиоца о одустанку од кривичног гоњења

Члан 4.

Тужилаштво  _________________изјављује да одустаје од кривичног гоњења окр. _________________. за кривично дело  _________________ из члана __. став __., у вези са ст. __. и __. Кривичног законика, описано у тачки I диспозитива оптужнице овог тужилаштва бр.  _________________ од  _________________. године.

 

Изјава о одрицању странака и бранилаца од права на жалбу

Члан 5.

Тужилаштво _________________ , окр. _________________ и његов бранилац адвокат _________________  сагласно изјављују да се одричу права на жалбу против одлуке суда којом се у потпуности прихвата овај споразум, осим у случају из члана 319. став 3. ЗКП.

 

Време закључење споразума, број примерака споразума и поступање са њима

Члан 6.

Овај споразум о признању кривичног дела закључен је дана _________________. године и сачињен у 5 истоветних примерака од којих окривљени задржава један примерак, док преостале примерке задржава тужилаштво.