Соглашение о признании нарушения

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа _________

Број ___________________

Датум _________________

Место ___________________

 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Полицијска управа _______________________ , коју заступа овлашћено службено лице полицијски службеник _______________________________ и окривљени ________________________ , од оца _____________________ и мајке ____________________ , ЈМБГ _________________________ , са пребивалиштем у __________________ , улица ____________________ број _____ , у просторијама Министарства унутрашњих послова, Полицијска управа _________________ , на основу члана 233. и 234. Закона о прекршајима за прекршај из члана _____ Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за који се окривљени терети захтевом за покретање прекршајног поступка број __________ од __________ . године, закључују:

 

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

 

Члан 1

Споразум о признању прекршаја заснива се на потпуној сагласности овлашћеног службеног лица полицијског службеника _______________ и окривљеног _______________ са свим Законом предвиђеним елементима за закључење споразума.

Члан 2

Окривљени _______________ свесно и добровољно признаје да је _____________________ , чиме је учинио прекршај из члана _____ Закона.

Члан 3

Овлашћено службено лице и окривљени сагласни су да Прекршајни суд у ________________ , по поднетом захтеву за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана _____ Закона, на основу овог споразума окривљеном изрекне:

- новчану казну у износу од __________ динара и

- _____ казнених поена.

Овлашћено службено лице и окривљени споразумели су се да се заштитна мера забране управљања моторним возилом, прописана за прекршај који је предмет овог споразума, окривљеном не изрекне.

Члан 4

Окривљени изјављује да је свестан свих последица закљученог споразума, а посебно да у потпуности разуме да се Споразумом одриче права на суђење.

Члан 5

Овлашћено службено лице изјављује да не одустаје од прекршајног гоњења за прекршаје који нису обухваћени Споразумом о признању прекршаја.

Члан 6

Овлашћено службено лице и окривљени постигли су договор да све трошкове прекршајног поступка који настану у поступку, у износу који одреди прекршајни суд у тренутку доношења пресуде, сноси окривљени.

Члан 7

Овлашћено службено лице и окривљени сагласно изјављују да су упознати да против пресуде суда о усвајању Споразума о признању прекршаја није дозвољена жалба.

Члан 8

Овај споразум о признању прекршаја закључен је дана ____________ . године и сачињен у три примерка, од којих по један задржавају окривљени и овлашћено службено лице, а један ће бити достављен Прекршајном суду у _______________ на даље поступање.