Иск совершеннолетнего ребенка на устнановление отцовства

_____________ СУД У _______________

 

 

Тужилац: _____________________________, из _______________, ул. _______________ бр. _____, ЈМБГ _________________________

 

Тужени:       

1. _____________________________, из _______________, ул. _______________, бр. _____, ЈМБГ _________________________ (тужиочева мајка)

2. _____________________________, из _______________, ул. _______________, бр. _____ , ЈМБГ _________________________ (претпостављени отац)

 

ТУЖБА

Ради: утврђивања очинства

 

Тужена _______________ родила је тужиоца _______________ дана __________ године у _______________.

Тужилац је зачет и рођен у ванбрачној заједници тужене и туженог _______________, па је тужена, приликом пријаве рођења тужиоца, као оца детета означила туженог који је пред надлежним матичаром изјавио да није отац детета.

Доказ:

– извод из матичне књиге рођених Општине _______________ од __________ године, текући број __________

– извештај матичара за матично подручје _________

– саслушање сведока___________________

– саслушање странака,

– вештачење путем ДНК.

 

У члану 55. Породичног закона предвиђено је да  ако очинство није утврђено признањем, може бити утврђено правноснажном судском пресудом и да  право на утврђивање очинства имају дете, мајка и мушкарац који тврди да је отац детета.

У члану 251. став 1. Породичног закона предвиђено је да дете може поднети тужбу ради утврђивања очинства без обзира на рок.

 

На основу наведених чињеница и означених законских прописа, тужилац предлаже да суд после спроведене расправе донесе

 

ПРЕСУДУ

 

УТВРЂУЈЕ се да је тужени _______________, ЈМБГ _______________, отац тужиоца _______________, ЈМБГ _______________, што су тужена _______________ као тужиочева мајка и тужени, дужни признати и трпети упис очинства туженог у матичној књизи рођених, под претњом извршења.

 

ОБАВЕЗУЈУ се тужени да накнаде парничне трошкове тужиоцу, колико до краја буду износили, са законском затезном каматом од доношења пресуде, у року од 15 дана под претњом извршења.